BELANGRIJKE INFORMATIE

 

Onze tuinvereniging is een volkstuinvereniging met als doelstelling het bewerken en onderhouden van een moes- en/of siertuin

 

We voeren onze hobby uit op van de gemeente gehuurde grond. Sommige tuinen hebben een huisje en eventueel een kas en/of schuurtje. In de huisjes mag in de maanden april t/m oktober overnacht worden. De andere maanden mag dit NIET.

 

Ons park is uitdrukkelijk GEEN RECREATIEPARK (jacuzzi’s, hottubes en zwembaden groter dan een kinderbadje kunnen niet, evenals (te) grote trampolines).

 

Er is een duidelijke regel dat maximaal een derde (1/3) van de tuin met verharding mag worden belegd (tegels, grind, en andere niet natuurlijke materialen). Ook de oppervlakte van op een tuin aanwezige huisjes en schuurtjes tellen hierbij mee als verharding.

 

Tuinieren doen we zo veel mogelijk op natuurlijke wijze. Niet natuurlijke materialen zoals kunstgras en het gebruik van bestrijdingsmiddelen dienen dan ook zo veel als mogelijk te worden vermeden.

 

Met elkaar proberen we een fijne natuurlijke omgeving te creëren waar we elkaar ontmoeten en kunnen genieten van alles wat de natuur ons biedt buiten het centrum van de grote stad

 

Belangstelling gewekt en wonende in de gemeente Leiden? Dan kunt u zich laten inschrijven als kandidaat lid. Dit kan alleen op het bestuursspreekuur dat van maart t/m oktober om de veertien dagen plaatsvindt van 10.00u – 12.00u in de bestuurskamer. De juiste data zijn te vinden op het prikbord van deze site.

 

Het bestuur van tuinvereniging Cronesteyn

 

LET OP: OP DIT MOMENT GELDT ER EEN LEDENSTOP VANWEGE HET GROTE AANTAL KANDIDAATLEDEN

 

 

 

Lidmaatschap

 

U bent geïnteresseerd in een tuin op het complex van tuinvereniging Cronesteyn?

 

Algemene informatie over onze vereniging:
De tuinvereniging Cronesteyn bestaat sinds 1981, deze mooie tuinvereniging is gelegen in wat vroeger De kleine Cronesteynse polder werd genoemd. Ook wel de knotterpolder genoemd. Het complex ligt aan het fraai aangelegde Polderpark Cronesteyn; het grootste recreatiepark van Leiden

 

Het tuincomplex is 14,6 hectare groot en telt ongeveer 300 tuinen. De oppervlakte verschilt van 200 tot 450 m2. De grond is eigendom van de gemeente Leiden. In samenwerking met de Leidse bond van amateurtuinders, mag de vereniging het tuincomplex beheren. Leden huren de grond van de tuin.

 

“Natuurlijk tuinieren is een van onze hoofddoelstellingen”

 

Tuinieren kost tijd, geld maar daar staat tegenover de opbrengst van uw moestuin, de rust, de ontspanning en genieten van de natuur in uw tuin en van de eigen gekweekte planten, groenten en kruiden.

De vereniging investeert in u ( er zijn activiteiten waaraan u kunt deelnemen) maar de vereniging verwacht ook iets van u terug. Zo zijn er verplichte werkbeurten en andere werkzaamheden in ons aller belang, waarin leden vrijwilligersbijdragen leveren. Dit om de kosten voor ons alle zo laag mogelijk te houden. Kort gezegd: Geen tuin zonder inspanning en geen vereniging zonder inzet van leden.

 

 

Hoe krijgt u via lidmaatschap een tuin in beheer:

Drie algemene voorwaarden:

· U bent meerderjarig

· U bent woonachtig in Leiden.

· U bent niet door een andere tuinvereniging geroyeerd

 

Na inschrijving bent u kandidaat tuinlid

 

U vraagt het kandidaat-lidmaatschap aan via een volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier, te verkrijgen bij het bestuur . U vult dit formulier persoonlijk in tijdens het bestuur spreekuur. Om de zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Inschrijven moet met legitimatiebewijs, een geldige ID, rijbewijs of paspoort. Het inschrijfgeld betaald u ter plekke. Dit is een bedrag van €15,

 

Uw kandidaat-lidmaatschap geldt voor het lopende kalenderjaar. Het is mogelijk dat u datzelfde jaar geen tuin in beheer neemt dan kan u dit kandidaat-lidmaatschap het jaar erop verlengen. Elk jaar moet u weer opnieuw €15, betalen om op de wachtlijst te blijven staan

 

Wanneer u reeds een tuin met wel of geen opstal heeft en u wil een andere tuin dan ook moet u dit te kennen geven bij het bestuur en dan wordt u op een andere wachtlijst gezet. U mag 1 maal te kennen geven dat u wilt veranderen van tuin. Dit gaat in overleg met het bestuur.

 

Op het inschrijfformulier geeft u uw voorkeur aan voor:

· A: een tuin met opstal voor overnachting (1 april tot 1 november)

· B: een tuin met een schuurtje /dag huisje

· C: een tuin zonder opstal

 

Na inschrijving als kandidaat-lid ontvangt u de statuten en de huishoudelijke reglementen. Ook wordt u meegenomen in de nieuwsbrieven mail en andere mail communicatie

Als kandidaat-lid plaatsen wij u op de wachtlijst. Wij informeren u elke maand met een lijst via de mail over de eventueel vrijgekomen tuinen.

Heeft u interesse in een tuin op de lijst dan meldt u dit bij het bestuur. Veertien dagen na publicatie wordt er contact gelegd tussen de vertrekkende tuinleden en het geïnteresseerde kandidaat-lid. Bij meer dan een belangstellende geldt de volgorde van de wachtlijst. Er vindt een onderhandeling plaats tussen de koper en verkoper van de tuin, loopt de onderhandeling op niets uit dan krijgt een volgend kandidaat- lid een kans.

 

Het bestuur geeft aan wanneer u kan gaan onderhandelen met het vertrekkend tuinlid over de overname. Eigen initiatief is niet mogelijk. Alle initiatieven lopen via het bestuur.

U onderhandelt over de waarde van de opstal, eventueel over te nemen goederen en over de staat waarin de tuin aan u wordt overgedragen. Wilt u geen goederen overnemen dan is de eigenaar verplicht de opstal leeg op te leveren.

De verkoopwaarde van de opstal (inclusief spijkervaste goederen zoals sanitair, keukenblok, betimmering e.d.) wordt bepaald door de bouwcommissie van de tuinvereniging. Deze maken een taxatierapport waaraan de waarde van de opstal met eventueel kas, schuur wordt bepaald.

 

De maximale waarde van een tuinhuisje op een volkstuincomplex is landelijk bepaald op €17.000, dit is exclusief de waarde van kas, schuur en losse goederen als koelkast, geiser, gereedschap, zonnepanelen, accu’s e.d.

De leden mogen niet meer voor de opstal vragen dan het vastgestelde taxatiebedrag. Kandidaten kunnen wel minder bieden.

 

Wanneer u het eens bent geworden over de overname prijs dan meldt u dit bij de penningmeester. Deze maakt een afspraak voor de officiële overdracht en over de wijze van betaling. Bij de overdracht zijn tuinhuur en andere bijkomende kosten als lidmaatschap AVVN, bijdrage LBA en administratiekosten niet inbegrepen.

 

De overdracht bestaat uit:

· Betaling van de overdrachtskosten , de verschuldigde huursom en (eventueel) de opstal

· Ondertekening van de huurovereenkomst en overdrachtspapieren

· Registratie als lid van onze vereniging

· Inschrijving in het werkbeurten rooster

 

Bij overname van een tuin wordt restitutie van het kalenderjaar verrekend naar het vertrekkend tuinlid.

 

In december ontvangen leden de rekening voor het nieuwe kalenderjaar. Het vermelde bedrag ( mede afhankelijk van de oppervlakte van de tuin) dient op uiterlijk 15 februari van het nieuwe kalenderjaar op de rekening van de vereniging te staan.

 

Gebruikersovereenkomsten worden stilzwijgend verlengd tenzij u voor december kenbaar maakt het volgend jaar de overeenkomst te beëindigen.

 

Tuinleden blijven verantwoordelijk tot de datum van overdracht naar een nieuwe gebruiker. Ook verenigingsplichten moeten tot die datum worden nagekomen.

 

Tuinvereniging Cronesteyn, Boerenpad 1, 2322 LA Leiden. 
Telefoon: 071-5803309. Bereikbaar tijdens het spreekuur op zaterdag, check de agenda voor de juiste data. E-mail: tuinverenigingcronesteyn@gmail.com